Działalność gospodarcza jest jedną z form aktywności przedsiębiorców. W polskim prawodawstwie jej definicji należy szukać w kilku ustawach – między innymi w ustawach o swobodzie działalności gospodarczej, podatku dochodowym od osób fizycznych, o VAT czy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Stosowanych jest parę podziałów działalności gospodarczej – w zależności od tego, jakie kryteria zostały wzięte pod uwagę. W tym kontekście padają przeważnie dwa określenia, a mianowicie dochodowość oraz swoboda. W tym drugim przypadku wyróżnia się działalność regulowaną i nieregulowaną. Typy działalności gospodarczej są w przepisach określone w dość ogólny sposób. Mówi się tutaj o trzech aspektach – obrocie towarowym, świadczeniu usług i produkcji określonych wyrobów oraz o eksporcie/imporcie usług i wyrobów. Pozwala to zatem na określenie mianem działalności gospodarczej różnych przejawów aktywności. Wymienić można szereg wspólnych ich cech – stały charakter, uczestnictwo w obrocie gospodarczym, obowiązywanie zasad racjonalnego gospodarowania etc.

Niezwykle ważną sprawą przy zakładaniu działalności gospodarczej jest odpowiedni wybór formy opodatkowania. Warto przy tym uwzględnić potencjalną możliwość w przyszłości zaciągania zobowiązań kredytowych m.in. na samochody.